پرداخت لغو گردید

این مورد ممکن است توسط شما لغو گردد یا توسط بانک باشد در صورت کسر وجه مبلغ آن تا 72 ساعت آینده به حساب شما باز میگردد